بسمع تعالی

                          

 (چپندر قیچی 2)

 

 

 

   [فیلم نامه]

 

 

 

 

 

 

 

 

 (صادق دهکردی)

 

 

  شخصیت های فیلم نامه

 

اشکان

مینا

مريم

سیتا 

 مهناز

ممد عقرب                                                                                                                     

امین

سينا                                                                                                                                             

معصومه                                                                                                                                              

کريم                                                                                                                                            

حمید                                           

قاضی                                                                                                                                                آبان

سحر                                                                                                                                                     فرید

آرایشگر

مردهمسايه                                                                                                              

مشتری حمید 2                                                                                            

مشتری حمید3

مشتري حميد 1

شب - داخلی

منزل اشکان و مینا- مجتمع مسکونی بالا شهر

[اشکان ومینادرحال تماشای فیلم رزمی.اشکان باکنترل تلویزیون راکم میکند.مینابه اومینگرد]

اشکان:  دوستت دارم خیلی!...

مینا: حتّی؟

اشکان: حتّی!!

مینا: منم عاشقتم خیلی!!

اشکان: حتّی؟!..

مینا: حتّی!!...            

[همین لحظه.آیفون به صدا در می آید.]

مینا: عزیزم ؟!... کی می تونه باشه؟. اون هم این وقت شب!..

اشکان: چی بگم؟.. الان معلوم می شه!...

[اشکان همان کنترل را برمی دارد.روی  کلیدی می زند .جلوی گوش می گیرد.]

اشکان :  بفرمایید؟..کیه؟..

صدای نگهبان:( پشت گوشی) شب بخیر قربان!. مهمون دارید!

اشکان: ( با تعجب) مهمون؟.. کی هست؟...

صدای نگهبان:( پشت گوشی) از قرار معلوم ،پدر و مادرتون !...

اشکان: ( خوشحال) چی؟.. جدی ؟.. بله !.. لطفا راهنمایی شون کنید!(به مینا) خونوادم!

مینا: (با خودش) جمع دیوونه ها اومدن!..عجب شبی بشه؟!

                                          شب- خارجی

جلوی نگهبانی برج مسکونی ( ادامه)

[ پشت نگهبانی.حیدر(پدرپيراشکان) بایکدست کت شلوارقدیمی. معصومه (مادرپيراشکان) با جعبه شیرینی نیم کیلوئی . آبان (زن برادراشکان) با چادر مشکی که دور کمر پیچیده. سحر(دختربرادراشکان3ساله) بایک شاخه گل مصنوعی بزرگ و رنگ ورو فته، در حالی که دست مادر را گرفته. همگی ایستاده اند.همین لحظه. حمید (برادراشکان) با شلوار و پیرهن چروک از توالت مخصوص نگهبان بیرون می آید. شلوارش را بالا می کشد.]

حمید:آخیش!. راحت شدم از غم!. یواش یواش کم کم!( کنارآبان می آید)

نگهبان: (بیرون می آید.به حاضرین)خانم ها و آقایون!. می تونید تشریف ببرید(اشاره دست) چند متر جلوتر پله برقیه !. از پله برقی بالا میرید!... وقتی رسیدید  طبقه ی هم کف !..چهار پنج متر جلوتر آسانسورهارا روبروتون می بینید!... سوار می شید و کلید طبقه ی ششم رو می زنید!...طبقه ی ششم رسیدید پلاک609!.. فقط زیاد سرو صدانکنید!.. بفرمایید!

شب – داخلی

پله برقی( ادامه)

[ روبروي پله برقی. حمید جلوتر. اوبا تعجب به پله برقی مينگرد.]

حمید: ( رو به حیدر) اِ - آقاجون؟!. چیکار کنیم؟...

حیدر: چی؟.. پیکار کنیم؟... مگه میخایم بریم جنگ؟..

حمید: ( با صدای بلند) نه آقاجون!... می گم که من تا حالا سوار این نشدم ! چه طور بریم بالا؟... خیلی خوب باشه!... یه جوری می ریم!..

[ حمید با ترس و پایش را روی پله می گذارد. به شکل 180 درجه  در حالی که چپ و راست تکان می خورد بالا می رود.حیدر خم می شود. با احتیاط  دو دستش را روی پله ها می گذارد. پله دستهای حیدر را بالا می برند. حیدر با آه و ناله دراز کش بالا می رود. معصومه از پشت با احتیاط شیرینی به دست می نشیند.او نشسته از پله هابالا می رود. سحربا گل،دست در دست مادر به سمت مادر بزرگ می دود. او روی پله قرار می گیرد. آبان سحر را بغل گرفته واز ترس جیغ می کشد و بالا می روند.]

                                              شب- داخلی

                                        پذیرایی خانه ی مینا و اشکان ( ادامه)

[ پذیرایی. همه روی مبلمان نشسته اند. تلویزیون برای خودش روشن است. آبان ، معصومه و مینا در یک طرف مبل با خوشحالی  گپ می زنند. سحر زیر میز شیشه ای در حال بازی ميباشد. حیدر در کنار حمید نشسته.اشکان در طرف دیگر مبل.]

آبان: ( روبه مینا) میناجون مبارکتون باشه ( رو به درو دیوار پذیرایی) راستی!!. پذیرایی تون چند متره؟..

مینا: سلامت باشید آبان خانوم !... قابل شما رو نداره !.. صد متره!..

آبان :(با تعجب) واووو؟. صد متر!؟. ما کل خونمون صد متره!.. بازم ببخشيد ؟!.آشپزخونتون چند متره؟. اوپنه ؟ نه؟..

معصومه: ( رو به آبان) اِ-آبان؟!مادر؟!.این سؤالها چیه می پرسی؟!.. می خوای عروس گلمو ناراحت کنی؟..

مینا: ( رو به معصومه) نه مامان جان!.اشکال نداره!. به هر حال آبان جان برای ما عزیز هستند!... احترامشون واجبه ( رو به آبان) آبان جون سؤال دیگه داری بپرس؟..هیچ اشکالی نداره!..

حمید: (به سحر که  زیر میز نشسته) سحر؟ بابایی - بیا بالا ! زشته!..

سحر: نمی خوام!.. نه!..

حمید: اگه نیایی بالا به عمو می گم بخوردتا!.. آخه همین پری روزها دو تا گوره خر خورده!.وای! نگاه کن چشماشو؟!..

سحر: (نگاهی به اشکان. با گریه به پدر) نه بابا !. من می ترسم!...

حمید: پس بدو بیا بغل بابا!.. بدو بیا خوشگلم!..      

[ سحر اززیر زمین بیرون می آید. بغل پدر میرود.]

اشکان:( به حمید) داداش حمید!. این رسمشه؟..دیگه سحرا از من می ترسونی؟..باشه..

حمید: خیلی خوب !. دوست داشتی میزتونو می شکست؟. بشکنه این دست که نمک نداره!..

اشکان: باشه داداش !.. حالا منظور ؟..

حمید: من زور نه ! توزور!(همه می خندند)

حیدر: ( باخودش) نگاه کن! اگه تا حالا تو مسجد هم نشسته بودیم یه جایی آورده بودن!.

اشکان: (متوجه پدر) ای وای!  باباجون شرمندتم !... اسّاعه می رم یه چایی میارم...

[ اشکان به سمت آشپزخانه می رود.سینی چایی می آورد. ابتدا جلوی مادر می گیرد.]

معصومه: ( با شوخی) چیه مادر؟.. دیگه محل نمی ذاری؟!

اشکان: ( با لبخند)  چیکار کنیم مامان جان!. محّلمون عوض شده !..

حمید: ( به اشکان با تمسخر) این که چیزی نیست!داداش ماراهم تحویل نمی گیره!؟..

اشکان: ( به حمید با لبخند) چیکار کنیم داداش؟.. طویلمون پر شده دیگه!

[ همه غیراز حمید زیر خنده می زنند.]

حمید: (نارحت به اشکان) ببینم تورو؟.. دیدمت برو!.. باشه؟.. داشتیم؟!..

[ اشکان دو چایی به آبان ومینا می دهد.]

مینا: ( به اشکان) عزیزم!؟.. زشته!.. آدم به برادرش این حرفها رو میزنه؟..

اشکان: ببخشید!.. حالا از دلش در می یارم.

اشکان: ( چایی رو به حیدر) باباجان!.. بفرمایید!.. یه چایی درست کردم که با لبات جیک جیک می کنه!.. بفرمایید بردارید!..

حیدر: (هنگام برداشتن چایی) باباجان دستت درد نکنه !.. یه چایی هم به داداشت بده!..این شوخی هاي خرکي راهم بذار کنار!.. زندگی ارزش نداره!.. یه موقع دیدی من افتادمو- داداش حمیدت مُرد!(ميخندد.)

حمید: (با ناراحتی به پدر) آقاجون؟! شما که یه باره سر تا پای مارو شستی که!؟...

[ اشکان  کنار حمید می نشیند. سینی چایی که سه استکان دارد روی میز می گذارد. یک  چایی به حمید می دهد.]

اشکان: بیا حالا داداش گلم!.. ناراحت نشو!.. بیا این چایی رو بزن در بدن تا بشی کرگدن!.ببینیم بعد چی میشه!....

حمید: باشه داداش کوچیکه !. به هر حال!. تازه دامادی و کاریت هم نمیشه کرد! (همه در حال چایی)

  آبان: ( رو به مینا) میناجون شرمنده !. ببخشید!. همچین گلاب بپاشم به دست وروتون !..این توالتتون کجاست؟...

مینا:  جلوی در که داشتید میومدید تو!...

 [ چند لحظه بعد. حمید در حال چایی دادن به سحر]

حمید:  بَه بَه بَه ! بَه بَه بَه! دختر باید بّه بخوره بَه بَه بَه ! بَه بَه بَه! دختر باید بَه بخوره!...

[ همین لحظه. صدای آبان از سمت دستشویی به گوش می رسد.]

صدای آبان:  حمید؟!.. حمید!؟..یه لحظه بیا !!. حمید!؟. باتوام!؟. یه لحظه بیا؟!..

[ همه با صدای آبان رو به حمید می کنند.]

حمید: ( رو به آن ها) ببخشید!.. فکر کنم دوباره سنگ پایی چیزی گم کرده ! الان می رم !

[ حمید به طرف آبان می رود. آبان جلوی در توالت ایستاده . با تعجب به توالت فرنگی نگاه می کند. حمید نزدیک آبان می شود.]

حمید: بله خانوم !... دیگه چی شده؟..

آبان: اینجا رو نگاه کن.. تو دستشویی هَوَنگ گذاشتن!.. جلل خالق !.. پس دسته اش کو؟..

حمید: برو کنار ببینم! ( رو به توالت فرنگی) وای!.. چه هونگ بزرگی !. یعنی تو این!؟.. نمیشه که!..بذار امتحان کنم!

[ حمید به سمت توالت فرنگی میرود . روی آن می ایستد . یک مرتبه لیز می خورد. پذیرایی. صدای زمین خوردن حمید. همه باترس بلند می شوند.]

شب- خارجی

جلوی نگهبانی- توالت نگهبانی( ادامه)

[ نگهبانی. توالت نگهبانی. حیدر، سحر، آبان ،معصومه و در آخر حمید پشت در توالت نگهباني صف کشیده اند.همین لحظه.اشکان به آن نزدیک می شود. پشت حمید می ایستد]

حمید: ( با تعجب رو به اشکان) اِ . داشی!؟... تو این جا چیکارمی کنی؟..

اشکان: هیچي داداش گلم !... لوله های دستشویی گرفته بود !.. مجبور شدم بیام اینجا !..

حمید: ( با تمسخر) برو!..لوله هاگرفته بودند؟!..یااینکه توی توالت هونگ کار گذاشته بودند؟! ای ناقلاچی.

اشکان: (با تعجب) چی؟ هونگ!؟ نمی دونم !؟ هونگ يا هر چی دیگه !. فقط زود باشید!آخه برای شام کریم خان !. پدرزنمو می گم!. دعوتمون کردند!. باید زود بریم تا تابلو نشدیم!

 

شب- داخلی

منزل کریم خان- میز شام(ادامه)

[منزل کریم محمدی ( پدرسبيل کلفت مینا) .سالن غذا خوری.روی میز غذاهای فرنگی(میگو،ماهی،هشت پا،صدف،اسپاگتی،استیک،سوپ) و غذاهای ایرانی (برنج، مرغ، خورشت و کباب) به چشم می خورد. غذاهای ایرانی رو به روی میهمانها در  قسمتی از میز که روبه روی یکدیگر نشسته اند قرار دارد. غذاهای فرنگی  رو به روی کریم، مینا، اشکان و صندلی خالی اي که همسر کریم(سیتا) بعد روی آن می نشیند قرار دارند. درو دیوار های سالن غذا خوری پر است از عکس بازیگران مشهور هندی مرد (شاهرخ خان ، سلمان خان،آمیتاپاچان و...) می باشد. همگی در حال خندیدن و خوردن غذا می باشند. در این لحظه سحر زیرمیز بازی می کند .]

حمید: ( رو به کریم.باخنده) راستی کریم خان!؟. ببخشید؟! می تونم بپرسم شغل شریفتون چیه قربان؟!

کریم: خواهش می کنم آقا حمید!.. بله! من تاجر هستم !...

حمید: ( با تعجب ) تاجر؟!.. چه جالب!... حالا تاجر چی هستید؟

کریم: بنده تاجر کش هستم!..

[ حمید زیر خنده می زند .صدای آبان خنده حمید را قطع می کند.]

آبان: (باعصبانیت) زهرمار!.. به خودت بخند که تاجر نون خشکه و دمپایی کهنه ای!..کجای کار آقا خنده داره؟

حمید :شرمنده! .ببخشید عیال ! دیگه تکرار نمی شه !(روبه کریم ) ولی آخه کریم خان !.. همه جور تاجر شنیده بودم! تاجر کش ؟.!. این قضیه اش چیه ؟چه طوریه؟.

معصومه: ( رو به حمید) پسرم زشته !. شاید دوست نداشته باشند در مورد کارشون حرفي بزنند! ماردجون غذاتو بخور!

کریم:( رو به معصومه) نه خانوم !.. این حرفا نزنید! ( رو به حمید) بنده تاجرانواع کشم !ازریز تا درشت !.. مثل... کش جوراب ، کش شورت ، کش پیژامه ، کش شلوار!..هر جور کشی که فکرشو بکنی !. یه لحظه اجازه بفرمایید! آهان!

[همه به غیر از اشکان و مینا  متعجب به حرفهای کریم گوش می دهند. کریم دست  زیرميز می کند. یک جعبه ی مستطیل شکل در ابعاد 10×15 سانتیمتر و به قطر 2 سانتیمتر بیرون می آورد. در جعبه را باز می کند. داخل جعبه انواع کش ازریز تا درشت در کنار یکدیگر، بانظم و ترتیب چیده شده اند. کریم جعبه را رو به میهمانها و حمید دراز می کند.]

کریم: مشاهده کنید!.. این بروشور کارامه که به مشتریام ارائه می دم!... می بینید!؟..

[همه از میز بلند می شوند. سرشان را به طرف جعبه ی کش دراز می کنند .با تعجب نگاه می کنند. چند لحظه بعد. همه سر میز شام در حال خوردن غذا.]

معصومه:(رو به کریم) آقا کریم! سیتا خانوم تشریف نمیارن؟..خیلی طول کشید! کجان پس؟..

مینا:(به کریم) ببخشید پدر(به معصومه) مامان سیتا غذای مخصوص خودشونو میل می کنند!.. به همين خاطرهم آماده کردنش طول می کشه!.. الانه که میانشون.

اشکان: ( به آبان) زن داداش !؟. سحر کجاست؟!..

آبان:( باتعجب)چی؟سحر؟.نمی دونم!( رو به اطراف)کجا رفته؟..وای خداجون!دخترم(صدای بلند) سحر؟!. سحر؟!. مامان کجایی؟..

[همین لحظه. سحر از زیرميز بیرون می آید.او یک خوراک هشت پا روی سرش است. آبان با دیدن سحرجیغ می کشد. هشت پا را طرفی پرت می کند. لپ سحر را می کشد.]

آبان: دیگه نبینم این کارها رو بکنی ها!؟.. فهمیدی؟.. پدر سوخته!..

[ سحر شروع به گریه می کند. مینا سمت سحر می رود .او را بغل می گیرد.]

مینا: نازنینم!. گریه نکن عزیز دلم!. طوری نیست !مامان با شما شوخی کرد عزیز دلم ( رو به آبان ) آبان جون!. سحر کوچولو که کار بدی انجام نداده !.. فقط داشته بازی می کرده!..

[ همین لحظه. سحر نگاهی به زیر میز می اندازد .گریه را تمام می کند.]

سحر: ( با خوشحالی ) وای چه خوشگله! اینو ببینید!

[سحرزیر میز می رود. صدای سیتا که هندی و فارسی صحبت می کند به گوش می رسد.]

صدای سیتا: سلام کردن عرض کرداهه !..

[همه به سمتی نگاه میکنند.سیتا زن هندی و چاق به سمت آن ها نزدیک می شود. او یک ساعت دایره ای دور گردن خود انداخته است. در دستش دیسی بزرگ قراردارد. توی دیس خوراک خرچنگ به همراه تزئین فلفل( قرمز- دلمه-سبز). او به طرف صندلی مخصوص خود در حرکت است.  میهمانها با تعجب به او نگاه می کنند . هر کدام جداگانه سلام می دهند. سیتا باسر به آنها علیک می گوید. به صندلی خود می رسد. دیس را روی میزقرار می دهد.همه باتعجب به خرچنگ نگاه می کنند . سیتا مينشيند]

مینا: ( روبه سیتا) مامان جان سیتا!... پس کجابودید؟. خیلی دیر کرید!.( رو به خرچنگ ) این خرچنگ که مشاهده کردن کرداهه !.موقع شکاروصیت کرداهه من رانپزید!. تاسه بار اشک ریختن کرداهه !. من هم چون اشک نیامدن کرداهه!. تا الان مشغول پیاز پوست کندن کرداهه- تا سه بار گریه کرداهه!.. پس معذرت خواست از شما میهمانان که تا الان وقت تلف کردن کرداهه - دیر آمدن شداهه!..

[ همه متعجب. چند لحظه بعد. همه در حال صرف غذا. ساعت روی سینه  سیتا شروع به زنگ زدن می کند. با صدای زنگ همه از جا می پرند. سیتا به ساعت نگاه ميکند.]

سیتا: ( رو به میهمانها)  معذرت خواست !.. الان وقت غذای همدم و همسر بودناهه!.من شما را چندلحظه تنهاگذاشهه! ( روبه عکسهای هنر پیشه ها) تاشما عکس های پسرهای من را مشاهده کردن کرداهه !.. من رفت و غذای همدم و همسرم را به داداهه!..

معصومه: وا!. همدم و همسر دیگه کی هستند سیتا خانوم!؟..

کریم: همدم وهمسر حیوونهای دست آموز سیتا جان هستند!..

مینا: مامان جان اونها را مثل من!.. شاید هم بیشتر دوست داره!..

اشکان: ( رو به معصومه ) مامان اینقدر خوشگلن!. باید ببینی شون!..

آبان: چه جالب! ( رو به سیتا) پس اگه می شه بیارید تا ببینیمشون!..

          الف: شب- داخلی                                        ب: شب- داخلی

     آینه قدی جنب اتاق خواب( ادامه)                          میز شام( ادامه)

الف: [ جنب اتاق خواب. آینه ی قدی بزرگ. سیتا می خواهد که وارد اتاق بشود. یک مرتبه خود را در آینه می بیند. دستی به لپ هایش می کشد.]

سیتا: آخیش هه!. مردن کرداهه! چقدر لاغر شداهه!.باید بیشترغذا میل کرداهه!هیکل رونگاه کردن کرداهه! چقدر ضعیف شداهه! آخی هه! (در اتاق را باز می کند.)

ب:[ سالن غذاخوری- میز شام. همگی در حال صرف شام.]

حیدر: ( رو به کریم) کریم خان!؟ نا قلاچی !. نگفتی چه طوری با زنت آشنا شدی؟.. بگو جون اشکی؟!.بگو!؟..

کریم: ( رو به حیدر) چشم حیدرخان!.چاکرتيم!

حیدر: چی؟.چاه کنتیم؟. خوب اگه توچاه کن مایی!.لابد ما هم مقنّی شماییم!...

اشکان: ( با خودش) وای!.باز هم شروع شد!..

حیدر: ( رو به کریم) حالا تفره نرو!.بگو ببینم چطوری باهاش آشنا شدی ؟. یالّا. یالّا بگو!؟

معصومه: ( رو به حیدر) حیدر بی خیال شو !.. زشته به خدا!...

حمید: ( رو به معصومه) نه مامان جان زشت چیه؟!. خوب اول من می گم که چه طور با آبان آشنا شدم !. تا کریم خان راحت تر جواب بده!..

مینا: ( رو به حمید) آره! آره  آقا حمید!.تورو خدا!.. چه طور آشنا شدید؟!..

آبان: ( با اخم ) حمید!؟ مثل اینکه تنت به سرت زیادی کرده ها!. چیه؟.. بازهم خرکیف شدی؟

حمید:( با تعجب. به آبان) ای وای ببخشید !.شب بود سبیل هاتونو ندیدم (مظلوم) حالا اجازه بده بگم؟!

مینا: ( رو به آبان) بذارید بگه؟!...

آبان : باشه !.. اونم به خاطر شما ( رو به حمید) خوب بگو!..

حمید:حقیقتش من وآبان! هفده سال پیش!.. توی کوچه های پایین شهر آشنا شديم.                    اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا فلاش بک ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

                                                                                                    

روز- خارجی

یکی از کوچه های پایین شهر( گذشته)

[ حمید جوانی بیست ساله  با لباس های مندرس، موهای فر و خاکی با چوب دست در کنار گوسفندی در حرکت است. روی گوسفند  خورجینی بزرگ پر از نان خشک دیده می شود.]

حمید: ( با فریاد) نون خشکیه!. نون خشکیه!. نون خشکیه!..

[ همین لحظه. زنی با  چادر رنگی از خانه ای خارج می شود.او چادر راکاملا دور خود پیچیده. به شکلی که تنها چشم هایش از پشت پرده ی حجاب نمایان است. او به حمید نزدیک می شود.]

زن: آقا نون خشکه می خری؟..

حمید: بله همشیره؟. چقدره؟. بده بیاد بینم!..

زن: چی؟..بینم؟.. می دونستی بینم سه ماه حبس داره؟..

حمید: خوب ببخشید همشیره!.. از دهنم پرید!. حالا چقدر هست این نون خشکه های شما؟.

[ زن با نوک انگشت اززیرچادرش تکه ای نان خشک به اندازه ی یک برگ درخت بیرون می آورد.]

حمید: ( با تعجب) اینه؟ (می خندد) خب! حالا چیکارش کنم؟..

زن: باهاش بازی کن!. چه می دونم !. خب تو کاسبی!.. بخر و پولشو بده!..

حمید: ( با عصبایت ) برو همشيره !. برو ببینم! برو سرمون قر نیا!. برو !.. برو!..

زن: ( با عصبانیت) چی؟..بینیم؟.. نمی خری؟.. الان آشولاشت می کنم!.. صبر کن!.. آهان!

[ یکمرتبه اززیرچادر چماق بزرگی بیرون می آورد. او را می زند. حمید التماس می کند.]

شب – داخلی

منزل کریم- میز شام-( حال ) ( ادامه)

[  میز شام. همه می خندند .آبان با اخم به حمید نگاه می کند. بعد از خنده.]

اشکان: ( رو به کریم ) حالا پدر- شما تعریف کنید!..

کریم : من هم بیست و اندی سال پیش !.. وقتی به هندوستان کش می بردم با سیتا آشنا شدم ! یادمه که (([ فلاش بک]))                   روز – خارجی

بیابان خشک و برهوت( گذشته)

[ بیابان.کریم جوان 18 ساله با لباس مبدل روستایی ها بر الاغی سواراست.پشت الاغ  خورجینی بزرگ که پراست ازانواع کش.او با چوب به الاغ می زند وآواز می خواند.]

کریم: کش می برُم آی کش می بَرُم !.کش های رنگی می بَرُم ! هی کش تمبون می بَرُم ! از نوع مرغوب می بَرُم !. به سمت هندستون می بَرُم!..

[ کریم  سیتا ی جوان را می بیند.او به آستین و پاچه ی شلوارش چندین قوطی خالی کنسرو به وسیله ی نخ  آویزان کرده. قوطی ها بر زمین کشیده می شوند. سیتا منتظرایستاده. اومدام دستش را بالا  پایین می کند. کریم نزدیک می شود. می ایستد.]

سیتا: ( رو به کریم) آقاهه!؟... مستقیم رفتن کرداهه؟!...

کریم: هوی آبجی؟ کوجی ایخای بری ؟. با تونوم ؟!..هوی؟!...

سیتا: هند شرقی رفتن کرداهه!؟.. مسیر خورداهه ؟!... هه یا نه؟...

کریم: ها!... مومی رُم !... بیوو بالا !. بیووه !... بیووه بیووه بيووه!...

سیتا: ( با حرکت دست مثل هندیها ) تشکرهه!... تشکرهه!.. تشکر کردن کرداهه!... خدا تورو تاجر کش کردن کرداهه!..

[ چند لحظه بعد. سیتا بر الاغ نشسته. الاغ از فرط سنگینی او چهار پایش بر زمین باز وروی زمین پهن شده است. کریم افسار الاغ در دست. با تعجب ميخندد.]

 

 

شب- داخلی

                              منزل کریم-  میز شام.حال.(ادامه)

 [همه می خندند. سحر همچنان زیر میز. حیدر روی صندلی خواب رفته است.]

کریم: ( به حمید) حالا که اینقدر با هم خودمونی شدیم!... نظرتون چیه فردا من و شما با اشکان! مجردی بریم یه گشتی بزنیم؟.. بعد از اون طرف هم بریم آرایشگاه !.. تا من یکمی موهامو کوتاه کنم !.. نظرتون چیه حمید خان؟..

اشکان: ( رو به حمید) آره !خوب فکریه داداش حمید!.. من بعد از باشگاه وقتم کاملاً آزاده آزاده!..

آبان:(نگاه حميدملتمس.رو به حمید) خیله خوب!..باشه!( رو به مینا) مینا جون!.حالا که این طوره- فردا ما هم مثل مردها می ریم ویه صفایی می کنیم! نظرتون چیه فردا با ماشینتون بریم بیرون؟.

مینا: باشه آبان جون!..ولی حقیقتش فرداروز زوجه و ماشین من هم پلاکش فرده!.. بهتره با تاکسی بریم؟..نترسید! خرج کرایه اش هم با خودم !.. تازه اینکه زودتر می رسیم!. بیشتر هم خوش می گذره ! ( رو به معصومه) مادرجون!؟ نظر شما چیه؟..

معصومه: باشه مادر!.. من هم حرفی ندارم!..

آبان: آره !.. کی بریم؟..

مینا: فردا بعد از باشگاه بی کارم !.. آره !...بعد باشگاه می ریم !...

معصومه: ( رو به مینا) ولی ! به شرطی که شب زودی برگردیم !.. آخه حیدرخان که می بینید !.. بنده خدا مریضه! شب زودتر باید برم پیشش!..

مینا : آخی !.. نازی!عزیزم!.. چه عاشقانه!. باشه مادرجون !حتماً !.. قول می دم تا شب نشده برگردیم خونه!..

آبان : آخ جون!. جونمی جون!.عشق است مینا!..

اشکان: ( رو به حمید) داداش ؟! نظرت چیه از این کار نون خشکه فروشی دست بکشی و بیای تو باشگاه ما کار کنی؟...حقیقتش ما یه صندوق دار امین احتیاج داریم!.. کی بهتر از شما!..

حمید: (کمی فکر.خوشحال) آره!.. چرا که نه!.. اتفاقا چند وقتی میشه که از این کار زده شدم!... حالا حقوقش چه طوره؟.. خوب هست؟..

اشکان: قول میدم به اندازه ی درآمد خودت باشه!..

حمید: ایول !..برو که رفتیم!..

معصومه : ( رو به کریم) کریم خان! پس سیتا خانوم چی شد؟ رفتن همدم وهمسربرای ما بیارن! چی شد؟غیبشون زد انگار!؟..

کریم:نمیدونم!؟.. دیگه منم‌‌ دارم نگران می شم!.. برم ‌ببینم‌ کجاست !..

الف: شب- داخلی                                            ب: شب- داخلی

آشپزخانه( ادامه)                                           میز شام ( ادامه)

الف:[کریم بانگاه به اطراف واردآشپزخانه میشود.کنارهود می ایستد.دکمه آن را می زند]

کریم: (با خودش) الان خوب موقعیه!.. کم کم داشتم کف می کردم!..هلاک شدم!.. آخ جانم!

[دست درجيب ميکند.سیگاری بیرون میآورد.سیگاراز فشارمچاله شده.بادست صافش میکند]

کریم: ( به سیگار) نبینم کمرت زیر بار فشار خم بشه عزیزم !.. آهان!.. حالا صاف شدی!

[ با خوشحالی سیگارراروی گاز می گیرد. با  ترس سیگار را روشن می کند.]

کریم:( نگاه به سیگار)بهتره تا کسی نیومده بزنمش تو رگ!... وای که چه حالی داره(2)

[ کریم سیگار را گوشه لب می گذارد .سرش را نزدیک هود می کند. مکش هود سبیل و موهایش را بالا می برد . به سرعت سیگار می کشد.]

ب:[ میز شام .غذا تمام شده . حیدرسر به زیر چرت می زند.]

معصومه : ( به آبان ) پس چی شد؟.. دوتایی غیبشون زد !.. نکنه که!؟..

[ آبان به نشانه ی زشت است با دندان بالا لب پایینش گاز می گیرد و ابروبالا می اندازد.]

آبان:  وای معصومه خانوم !.زشته !..این حرفها از شما بعیده !( رو به حمید) حمید؟. پس این سحر چی شد؟.ندیدیش ؟..

[همین لحظه. سیتا با  قفسی کوچک و چهره ی ناراحت وارد می شود. داخل قفس یک همستل وجود دارد. مهمان ها با تعجب به او و قفس نگاه می کنند.]

سیتا: ( ناراحت) وای!..همدم گم کرداهه!.. شما رؤیت نکرداهه؟.. وای!... سیتا غمگین شداهه!.. افسرده کرداهه!

معصومه: وای! چه موش خوشگلی!.. سیتا خانوم؟ این همدم و همسره که می گی ؟..

سیتا: این همسر بوداهه!.. همدم گم کرداهه!. همسرم هم افسرده شداهه!. یک ساعتهه دنبال همدم گشتاهه پیدا نکرداهه!..

آبان: ( حالت چندش ) وای!یه جوری شدم!.. این چه جونوریه دیگه؟..اح !.حالمو به هم زد!

[همین لحظه. سحر از زیر میز بیرون می آید. موش دیگر روی شانه ی او قرار دارد.]

سحر: مامانی نگاه کن؟!.. چه موش خوشگلیه!...   

[ آبان متوجه سحر می شود. جیغ بلندی می کشد.]

ب:[ آشپزخانه. کریم سیگار و دودش را نزدیک هود گرفته. صدای جیغ بلند آبان طنین می اندازد. کریم از جا می پرد. سیگار رها و از هود میرود.]

کریم: (با ناراحتی) وای نه!.. حالا چیکار کنم؟..

روز- داخلی

باشگاه کونگ فوی اشکان

 [اشکان در حال تمرین شاگردهای کم سن 6، 7سال. صدای تمرین آنها. ورودی باشگاه.  صندوق. پشت میز. حمید در حالی که کشو را بیرون می کشد نشسته است. اودائماً پولهای صندوق را می بیند. همین لحظه. جوانی30 ساله مشکوکانه وارد می شود. حمید را می بیند. خوشحال می شود. او معتاد است و برای مواد نزد حمید مشرف شده. او نفس تنگی دارد. برای حرف زدن نفسی عمیق می کشد و با چشمان گرد شده داخل گلویش صحبت می کند تا هوای داخل شش هایش خالی شود. حمید متوجه او می شود.]

جوان: (همان حال) سلام دایی!..

حمید: مرض و دایی!.. مگه پشت تلفن نگفتم از این به بعد به من می گی آموچی!.. نگفتم!..

جوان: ( با نفس تنگی ) ببخشید! سلام آموچی!..

حمید: آدرس سر راست بود؟ گم که نگردی؟..

جوان: نه !...آموچی !.. سر راست سر راست بود !...

حمید: خيله خوب !. بنال ببینم چقدر می خواهی؟..

[ جوان دست در جیب می کند. مقداری پول روی میز می گذارد.]

جوان: اندازه  یه ربعی چاق!.

[ حمید سریعا پول ها را بر می دارد. با نگاه به اشکان پول ها را جیب می گذارد.از جیب دیگر پلاستیکی مچاله بیرون می آورد. روی میز می اندازد.]

حمید: بیا بگیرش !... اینم یه ربعی چاق !.. دیالا برش دار دیگه !..

جوان: (سریعا جنس را جیب می کند) دستت درد نکنه آموچی !...خدا از آموچی کمت نکنه!...

حمید: خیلی خوب ! اینقدر شاخ تو جیب ما نکن!. خوش گلدی !.یالّاّ تکونش بده!...

 [ ساعاتی بعد.رخت کن.اشکان به همراه شاگردانش درحین تعویض لباس. شاگردها با خداحافظی میروند.صندوق.اشکان بالباس بیرون کنار حمید که پشت میز نشسته می ایستد]

اشکان: ( رو به حمید) داداش حمید! چه طور بود ؟.. از کار جدیدت راضی ؟..

حمید: آره داداش!.حرف نداره !.هم جام گرم و نرمه!.هم این گلوی صاحب مرده يه استراحتي می کنه !.خسته شدیم از بس تو این خیابونها عَرعَرکردیم!..بلا نسبتش! نسّبمون با نسّب خر یکی شده بود !...

اشکان: (نگاه به ساعت) این ممد عقرب کجاست؟..نیومد شیفتو تحویل بگیره؟!..

[همین لحظه. ممد عقرب به همراه سینا(برادر صاحب باشگاه قبل اشکان) وارد می شود. ممد طبق عادت چوب کبریت گوشه لب گذاشته. سینا نیز اِواخواهرانه به ممد عقرب چسبیده. مدام به او ور می رود. اشکان با دیدن سینا تعجب می کند. سینا نیز با دیدن او.]

اشکان: ( به سینا) چی؟ سینا تویی؟ تو کجا؟ این جا کجا؟..

[ سینا با دیدن اشکان از ممد می کند. به سمت اشکان می دود. بغل اشکان می پرد. با  لحن اِواخَواهرانه در حالی که به موهای او دست می کشد.حمیدبا ذنّ به سینا نگاه می کند]

سینا: ای وای اشکان  جون!.عزیزم!.. چقدر خوشحالم دوباره می بینمت !..

اشکان: منم خوشحالم!..چی شده؟.. به ما سری زدی ؟..

سینا: (از بغل اشکان جدا می شود)عزیزم !. داداش اسی رو گرفتند بردند زندان!...

اشکان: آخه چرا؟..

سینا:هیچ چی عزیزم!. با مربی جدید باشگاه دعواش شد!.. داداش اسی هم رحم نکرد و یه چاقو چِلوند توی شیکمش!... بدبخت مربی بیچاره! همون جا! جا در جا ریق رحمتو سر کشید!..منم یه مدتی  بیکار بودم!.. تا اینکه با ممدعقربی که یکی از دوستای قدیمو هم محله ای ما بود، دوباره آشنا شدم!.. از امروز صندوق دار شیفت ممدم!.  اگه شما اجازه بدی؟..

اشکان: ( خوشحال) نه ؟. حتماً !. چرا که نه؟!..

ممدعقرب: (به سمت اشکان ميرود) خدا رو شکربا هم آشنا در اومدین!.. کم کم داشتم دل مالش می گرفتم!.. ببخشید دیرکردم!

اشکان:نه!..فقط امروز با پدرزنم قرار داریم!..باید یکم عجله کنیم!..این تو! این سینا! اینم باشگاه!                                                         

                                          روز- داخلی  

باشگاه کاراته مینا

[ صندوق باشگاه.مینا منتظر است. به ساعت مچش نگاه می کند. همین لحظه. آبان (چادر رنگی دور کمر)دست به دست سحر. همراه معصومه (چادرمشکی به سر) وارد می شوند]

مینا: سلام مامان جان !.آبان جون!؟.. بَه بَه سحر کوچولوی خودم!.

معصومه: سلام مادر!.خسته نباشی!...

مینا: سلامت باشید!..

آبان:میناجون !.. آماده ای؟ بریم؟..

مینا: بله. آماده ی آماده ام !.. فقط چند لحظه !؟.. شیفت عصرو به همکارم تحویل بدم!..الان باید پیداش بشه!.

[همین لحظه.مهناز(دوست قدیمی ونوچه ی مینا)واردمی شود.سریعا سمت مینا می رود. ]

مهناز: ( نفس زنان) سلام رئیس !.ببخشید!.توی ترافیک گیر کرده بودم!..

مینا: این که دیگه کار همیشگیت شده !.. چقدر سفارش کردم که امروز زودتر بیا؟

معصومه:مادرجون؟!.. اوقات تلخی نکن!..ولش کن آل برده رو! (همه متعجّب به معصومه)

مهناز: (به معصومه) ممنون حاج خانوم!

سحر: ( به معصومه ) مامان بزرگ ؟!. مامانی!..

معصومه: ( به سحر) چیه عزیزم ؟!.

سحر: مگه اوقات غذاست که تلخ بشه ؟..   

[ همه زیر خنده می زنند.]

 

روز- داخلی

آرایشگاه مردانه

[آرایشگاه مردانه.حمید روی تنها صندلی اصلاح.اشکان وکريم منتظر روي صندلي .آرایشگربا چشمانش لوچ که فک پایینش مثل سکته ای ها به طرفی کج است. هرچند ثانیه سکسکه ای می کند.هر مرتبه سکسکه فک پایینش به طرف دیگر کج می شود . اودرحال اصلاح حمید.کریم واشکان پچ پچ میکنند.حمید دائماً زیر پیش بند لول می خورد]

آرایشگر: آقا!.. می شه یکم کمتر لول بخورید؟..آخه می ترسم موهاتون خراب شه !... حالا چقدر کوتاه کنم؟!..

حمید: اندازه یه ربعی چاق از روموهام کوتاه کن!.. ولی یه سؤال؟ببخشیدالبته ها؟...ولی تو!خری ؟گاوی؟اسبی؟( آرایشگر با هر اسم ابروهایش بالا و بالا تر میرود.) سگی؟حیوون خونگی ای؟برای فروش ندارین؟..

آرایشگر: نه خیر آقا!.. دیگه از این شوخی ها با بنده نکنید!( سکسکه)

حمید: خیلی خوب حالا تواَم !.چرا ناراحت می شی؟..

 [ در همین لحظه. مردی وارد می شود.اویکی از مشتری های حمید است. اودائماً خود را می خارد و حرف می زند. مرد نزدیک مي آيد. حمید متوجه او می شود.]

حمید : به! آقای لب شتری!.چه طوری گلم؟.. بفرمایید!؟...

مرد: سلام آموچی!.. برای اون امر خیر مز احمتون شدم!...

حمید: آهان!امر خیر!.باشه!.حالا اندازه ی چقدر کراتین می خوای؟..

مرد: چی ؟کراتین؟ (آرايشگرباتعجب می نگرد)

حمید: ( با چشمک) آره دیگه- کراتین!.. پولتو بذار روی میز تا بدم!..

مرد: بله بله!.. فهمیدم!(کمی پول جلوی حمید می گذارد)اندازه 20 تومن کراتین بدین!..

حمید: ( رو به مرد) خیلی خوب!..دستتو بیار زیر پیش بند تا کراتینو بهت بدم !..دِ بجنب دیگه!

مرد: چشم آموچی!(دست زیر پیش بندبا مشت بیرون می آورد)دست گلوله!..بای بای!

حمید: خداحافظ جونم !... خدا پشت و پناهت!(مرد می رود .متوجه نگاه ها.به آرایشگر، اشکان و کریم)  یکی ازمشتری های باشگاه بود!..اشکان می دونه کراتین چیه!. یکی از اونا می خواست!( با چشمک به اشکان) مگه نه!؟..

اشکان: ( به کریم و آرایشگر) بله پدرجان !داداش حمید درست می گه !..کراتین یه دارویی که ورزشکارها برای پرورش عضلات بدن از اون استفاده می کنند.

کریم: عجب !.. چه جالب! ( به حمید) حالا حمید خان می شه یکمی از این کراتینا هم به ما بدی؟.. تا این عضلاتو پرورش بدیم؟..

آرایشگر: منم می خوام !( سکسکه) آره منم می خوام!...راستش چند وقتیه که منم عضلات بدنم ضعیف  شده !...

حمید: باشه آقایون !..حتماً ! ولی فعلا پیشم ندارم !.. باشه برای یه وقت دیگه!( در حال لول خوردن زیر پیش بند.)

آرایشگر: ( سکسکه) خستم کردی!.اولین مشتری که زیر کارخستم کردی!. دل به کار نمی دی ها- کمر درد گرفتم!...

[لحظاتی بعد. آرایشگر در حال بستن پیش کریم . حمید روی صندلی انتظار. اشکان در کنار حمید ایستاده. رو به کریم می کند.]

اشکان: پدرجان من دهنم خشک شده!.می رم یه مغازه پیدا کنم ویه آب میوه ای چیزی بخرم !. شما چیزی نميخوريد؟...

کریم:(زير پيشبند) چرا پسرم؟.. برای من هم یه شیر موز یه لیتری بخر!.

اشکان: چشم پدرجان( رو به حمید) داداش شما چی ؟.. چیزی نمی خوایین؟..

حمید: خوب!..برای منم یک پفک خانواده بگیر!.. دستت درد نکنه !..

روز – داخلی

تاکسی

[تاکسی. راننده در حرکت. مینا،معصومه وآبان پشت تاکسی. مینا سحررا روی پا نشانده]

مینا: ( رو به راننده) آقا همین جا پیاده می شیم! ( تاکسی نگه می دارد) چقدر میشه؟..

راننده: پنج هزار و پونصد تومن!..

مینا: ولی ما همین الان این مسیرواومدیم !.چهار تومن دادیم!. به جون همین يه دونه بچه ام!

راننده: (نگاه به سحر.متعجب. به مینا) شما که خیلی جوونید!.یعنی این بچّه ی شماست؟..

مینا: نه!این بچه مشترکه!.مال هممونه !..قابل شما را نداره!..مال شماهم هست!..

آبان: ( به مینا با شوخی) برو گمشو!..از خودت مایه بذار! (همه زیر خنده می زنند.)

روز- داخلی

مغازه ی سوپر مارکت(ادامه)

[فروشنده پشت یخچال در حال چیدن نوشیدنی. پسر بچه ای هفت ساله وارد می شود.مغازه داررا نمی بیند. شرو ع به برداشتن بیسکویت،کلوچه،آدامس،پفک و اسمارتیز می کند.آنها را سریعا در جیب ها و زیر پیراهن پنهان می کند. مغازه دار بالا می آید. متوجه می شود.آرام نزدیک می شود.مچ دست پسرک را می گیرد. اشکان وارد می شود.]

مغازه دار:( رو به پسرک)ای دزد حروم زاده !.. خوب مچتا گرفتم!...

پسرک: (با گریه) آقا به خدا نمی خواستیم دزدی کنیم!..

مغازه دار: پس این چیه توی جیبات؟( رو به پیراهن او) اینا چیه زیر پیرهنت قایم کردی؟!..باتوام!؟.

[ پسرک متوجه ی اشکان می شود. رو به مغازه دار می کند.]

پسرک:  به خدا این  ما رو مجبور کرد!.زدم  که این کارو بکنم!..

مغازه دار : ( رو به اشکان) این آقا؟!..

پسرک: آره بخدا !... این آقاهه منو مجبور کرد!.. من که دزد نیستم !..

اشکان: (متعجب.به پسر) چی داری می گی؟( به مغازه دار) آقا داره دری وری میگه!..منو دزدی!؟..

[ مغازه دار دست پسر را رها می کند. به طرف اشکان می رود. مچ دست او را می گیرد]

مغازه دار: ( رو به اشکان) که دیگه بچه مردم رو اغفال می کنی؟!... آره؟..

اشکان: ( با ترس ) نه به خدا !... داره چرت و پرت می گه !...

مغازه دار: باشه !.. توی پاسگاه معلوم می شه که کی چرت و پرت می گه!..

[ چند لحظه بعد. مغازه دار دست اشکان را گرفته. صدای آژیر پلیس به گوش می رسد. چند پلیس  وارد می شوند.اشکان التماس می کند. پلیس ها نزدیک اشکان می شوند.]                                                                          

                                       روز- داخلی

                               دادگاه. محاکمه ي اشکان

[قاضی درحال خواندن پرونده.اشکان بالباس مبدل زندانیان با دستبند کنارسربازي نشسته]

قاضی: آقای اشکان وفادار!.. شما به جرم دزدی وشکستن شیشه ی مردم به سه ماه حبس محکوم می شوید!.. آیا به جرائم خودتون اعتراضی دارید؟..

اشکان: ( ناراحت) دزدی که یه سوء ظن بیشتر نبود-  ولی کدوم شیشه رو من شکستم  که نمی دونم؟..

قاضی : هان!... پس قبول نداری؟!( رو به در دادگاه ) شاکی پرونده وارد بشن!..

[ مردی که همسایه اشکان است وارد میشود.اشکان به نشانه فراموشی به پیشانی میزند]

اشکان: وای!... الان یادم اومد!...

                                      (((([فلاش بک]))))

روز – خارجی

بیرون مغازه کامپیوتری – مسیرهای مختلف +کوچه اشکان( گذشته)

[ اشکان و مرد همسایه با شیشه پنجره از مغازه خارج می شوند.وارد خیابان می شوند.کوچه ي اشکان.چند پسر بچه در حال فوتبال. آنهابا احتیاط از کنار بچه هامي گذرند]

اشکان: خداراشکر!.. چند متر دیگه به خونه باقی مونده!..

مرد همسایه: ( نفس زنان) آره آره!( خوشحال) زود باش که زنم منتظره !..چند متربیشتر نمونده !.. زود باش!...

[درحرکت. هر کدام یک طرف شیشه را گرفته اند. با سرعت به طرف خانه مرد می دوند. درختی که بین آنها قرار دارد را نمی بینند.شیشه با درخت اصابت می کند و خرد می شود. روبه سمت شیشه خرده ها می نشینند.دو دستی بر سر خود می زنند.]

روز- داخلی

جلسه دادگاه( حال )( ادامه)

[ در این لحظه مرد همسایه درون اتاق نمی باشد.]

قاضی : بسیار خوب!.. غیر از این حکم.. یک حکم دیگه هم وجود داره!.. اون هم حکم طلاق خانم مینا محمدی !.. که غیابن  درخواست کرده بودند!..ما هم با توجه به شرایط شما ملزم به اجرای این حکم می باشیم!..آیا به این حکم اعتراضي داری؟...

اشکان : آقا ی قاضی !.. چرا ایشون درخواست طلاق دادند؟.. من که کاری نکردم!..

قاضی: ایشون ادعا کردند که همسر دزدومضر برای جامعه نمی خواهند !..ما هم به درخواست ایشون احترام گذاشتیم و این حکم را صادر کردیم- پس اعتراضي وارد نیست !(به سرباز) ببریدشون!...

                                        (((([ سه ماه بعد])))))

روز- خارجی

                                         بیرون زندان – خیابان

[درزندان بازمی شود.اشکان با ریش بلند خارج می شود.به راهش درخیابان ادامه میدهد]

الف: روز- داخلی                                    ب: روز- خارجی

   منزل حمید                                 کوچه –پشت در خانه اشکان( ادامه)

الف:[آبان و حمید با سحر حرف می زنند.]

حمید: ماشالله ماشالله ماشالله !.. ماشالله  ماشالله ماشالله !..

آبان : ( به حمید) ماشالله به قدش؟..

حمید: نه!.. ماشالله ماشالله ماشالله !..

آبان: ماشالله به چشماش؟..

حمید: نه !.. ماشالله ماشالله ماشالله!...

آبان: ماشالله به..موهاش؟..

حمید: نه ...ماشالله ماشالله ماشالله!..

آبان : (عصبانی) پس ماشالله به چی ؟.. داری روی اعصابم راه می ری ها!..

حمید: ماشالله به مادرش که مثل اورانگوتان می مونه!..

آبان:( با تعجب )چی؟.. اورانگوتان دیگه چیه؟

حمید: یعنی تو نمی دونی اورانگوتان کیه؟...

آبان: نه!..بگو ببینم اورانگوتان کیه؟..

حمید: خوب معلومه دیگه !... اورانگوتان یکی از بازیگرهای نقش اول زن هندیه دیگه !.. خیلی هم زیباست !.. مثل تو!... تا حالا اسمشو نشنیدی؟..

آبان: ( خوشحال) نه!... جدی میگی حمید؟... یعنی تو اینقدر دوستم داری که به من می گی اورانگوتان؟..

حمید: بله عزیزم!... بله اورانگوتان من!..

آبان: پس حالا که به من می گی اورانگوتان !.. منم هر خواسته ای که داشته باشی انجام می دم !.. حالا بگو ببینم چه چیزی دوست داری؟..

حمید:( فکر می کند)خوب من دوست دارم که الان تلويزيون نگاه کنم !.. از نظر تو که اشکال نداره!

[ آبان با کنترل تلویزیون را روشن می کند. تلویزیون راز بقا پخش می کند.]

صدای تلویزیون: این میمون که اسم آن اورانگوتان نام دارد در سواحل غربی آمازون شرقی زیست می کند!..

[آبان متعجب و عصبانی رو به تلویزیون.حمید در کنار سحراز ترس وخجالت خشک شده]

 صدای تلویزیون:اورانگوتان از دسته ی حیوانات وحشی است!.. این حیوان به هنگام عصبانیت به جنس مخالف خود دائماً فحش وناسزامی گوید!.واز سریع ترین راه ممکن جنس مخالف خود را مورد ضرب و شتم قرار می دهد!.. اورانگوتان....

[آبان تلویزیون را خاموش می کند.شیلنگی که پشت سرش پنهان کرده را بیرون می آورد]

آبان: الان عملاً نشون می دم که اورانگوتان چه موجود خطرناکيه..

ب: [اشکان به سمت خانه در حرکت. پشت سرش. فرید( پسر برادر اشکان) با جعبه  شیرینی وسر ماشین شده نزدیک می شود. فرید اشکان را صدا می زند.]

فرید: عمو اشکان!.. عمو اشکان!..

[اشکان متوجه او. بغل هم می روند.چند لحظه بعد.جلوی خانه. هردوپشت در ایستاده اند.]

فرید: که این طورعمو جون !.. عجب نامردایی هستند!..

اشکان: حالا عموجون تو بگو ببینم !.. جریان این شیرینی  چیه؟..

فرید: آهان!.. این !.. خوب شیرینی کارت پایان خدمتمه دیگه !.. بالاخره خدمتم تموم شد!... هیچ غصه شو نخور عمو اشکان  !..تو خدمت موقع مرخصیام زیاد کافی نت می رفتم!. زیاد تو چت روم می رفتم!.. الان که می بینی اینجا وایسادم!.. ده تا دوست دختر اینترنتی توپ دارم!..غصه شو نخور!.. برای شما هم فردا می خوام یه دوست دختر خوب پیدا کنم !... تا از این حال و روز دربیایی!.. آره ..غصه شو نخور!..

الف: [ حمید رو به زمین نقش شده.آبان یک پا روی کمر او ایستاده و شیلنگ دست گرفته. حمید که کتک خورده می نالد . سحر گوشه اتاق به آن ها می خندد.]

آبان: حالا بگو ببینم؟.. اورانگوتان کیه؟..

حمید: به خدا خودمم!.. جون عزیزت خودمم!.. ببخشید!... غلط کردم!(صدای زنگ حیاط)

آبان: پاشو برو ببین کیه؟.. پاشو گفتم!..

حمید: باشه! چشم خانومم !..چشم عزیزم!(با درد بلند می شود)

روز-خارجی

حیاط خانه ی اشکان ( ادامه)

[حمید وارد حیاط می شود. صدای زنگ.او خود را  پشت در می رساند.]

حمید: کیه؟.. کیه؟.. گفتم کیه؟..

صدای فرید از پشت در: از اداره ی آب و فاضلاب مزاحمتون می شم!..ببخشید- توالتتون نگرفته؟..

حمید: ( عصبانی) مردک!.. چی می گی؟

[حمید باعصبانيت دررا باز میکند.فرید(پسرش) را پشت در می بیند.]

فرید: بابا من چلم- سما هم دیوونه ای!

حمید: ( با تعجب) فرید!؟.. بابا تویی؟ بی هیچ چی نیست!... تو هم مثل من مشکل داری!..

[ فرید بغل پدر.ازديدحميد.اشکان از پشت وارد می شود. چشم در چشم حمید.]

حمید: داداش!.. تویی؟..

روز- داخلی+خارجی

کافی نت

[فرید و اشکان جلو یکی از سیستم های کافی نت نشسته اند. صفحه ی چت روم.اشکان دائماً تایپ میکند.بعد به فرید با خوشحالی می نگرد.بيرون کافینت.اشکان وفریدباخوشحالی خارج می شوند. پیاده رو.هردودرحرکت.]

فرید: (با خنده)عموجون!؟..طرف تیریپ ازدواج رفته بود!- چه قرارعاشقانه ای گذاشته!..

اشکان: روی پل هوایی عابر!..یه گل رز زرد من- یک شاخه رز قرمزهم دست خانوم !..

روز- خارجي

روی پل هوایی عابربا حفاظ آبی

[ اشکان وسط پل.او صورتش را تراشیده و یک شاخه  رز زرد دست دارد.پل خلوت. مینا با گل رز قرمز از پشت می رسد. آرام نزدیک او می شود. اشکان و گل رز را می بیند. اشکان متوجه صدای پا.به عقب بر می گردد.مینا را مشاهده می کند.خیره به یکدیگر]

 

 

                                            روز- داخلی

                                          بنز مینا( ادامه)

[مینا پشت فرمان.او گوشه خیابان پارک کرده.اشکان سمت شاگرد. گلها رو داشبورد.]

مینا: واقعاً از تو معذرت میخام- خواهش می کنم منو ببخش- قول میدم از این به بعد حس اعتمادمو بیشتر کنم!..تورو خدا اینجوری نگام نکن !..واقعا دارم عذاب وجدان می گیرم!.. منو ببخش نازنینم!

روز- داخلی

دفتر ثبت ازدواج

[مينا و اشکان با لباس ازدواج نشسته اند.برسرشان توری آویزان.خانواده ها خوشحالند.]

                                               روز- داخلی

باشگاه کنگ فو اشکان

[ اشکان حین تمرین با شاگردهای کم سنش.حمید پشت میز.جوانی وارد میشود.او چهار انگشت دستش را در دهان کرده و ناخن می جود.او مضطرب دست دیگرش رامشت کرده]

جوان: (به حمید) س . س. سلام آموچی!..

حميد: بَه- سلام لب شکر! جونم! بفرما؟!..

[جوان  مشت باز می کند. مقداری پول مچاله روی میز می گذارد.او همچنان ناخن میجود]

جوان:(مضطرب) تورو خد ا آموچی- راست پنج تومن کره به من بده !..دیگه دارم می میرم

حميد: خیلی خوب خیلی خوب!... اینقدر تابلو بازی در نیار(دست درشلوارميکند) دستتوبیار جلو ببینم!..

 [ جوان دستش را جلو می آورد. حمیدبامشت گره کرده جنس دردست جوان می گذارد.او با دست دیگر دست جوان رامشت می کند.]

حمید: بگیر!... برو تا کسی ندیده!...

جوان: فدات بشم آموچی گلم!(جنس را دهان می اندازد.قورت می دهد)آخیش !.. زندگی!..

حمید:(ميترسد)خاک تو اون سرت کنن!.این همه؟..الان می میری بدبخت !..زودتر برو گمشو تا کار دستمون ندادی!..آشغال معتاد !

جوان: خیلی خوب آموچی!.. باشه رفتم!

[جوان نزدیک در ميرود. حالش بد می شود. روی زمین می افتد.مثل سرعی هامیشود]

حمید: (متوجه او. با خودش) وای. بدبخت شدم!.. دیدی چه طور شد؟..

[ اشکان و شاگردها متوجه می شوند. به سمت او می دوند . حمید به سمت او.همه بالا سر او. جوان خوب می شود. همه متعجب. جوان زیر خنده می زند.]

جوان: ترسیدید؟نترسید!.من سرع دارم!.الان هم حالم عالیه!..نیازی به کمک کسی هم ندارم!

روز.داخلي

                                                بنز مینا

[مینا پشت فرمان.درحرکت.معصومه وآبان عقب.آبان چادررنگی دور کمر.معصومه خواب]

آبان: ( به مینا) شرمنده میناجون!امروز مزاحم شدیم!.. می خواستیم که بریم پیش دعا نویس !.. آخه حمید اخلاقش خیلی بد شده( با صدای آهسته)چند وقتیه دست بزن پیدا کرده!..نمونش همین دیشب ! .. جلوی بچه ها منو گرفت به باد کتک( رو به معصومه که خواب است) دیگه نمی دونم چیکار کنم !( رو به مینا) حالا تورو خدا جایی حرفت نباشه ها!..

مینا: ( با تعجب) نه!.. جدی می گی؟!..

آبان: آره به جون همین مامان معصومه !..دروغم چیه؟.. می خواهم برم پیش این دعا نویسه تا یه چیزی بده من به خوردش بدم!.شاید چیز خورش کرده باشن!..براشما هم بد نیست!.سفارش ميکنم یه دعای مهرو محبت هم به شما تجویز کنه !...

مینا: چی؟.. مهرومحبت؟!( مینا کمی فکر می کند.)

                                          روز – داخلی

    منزل دعانویس- اتاق دعانویس( ادامه)

[اتاق دعا نویس.او دختر بچه ده ساله با موهای چهل گیس می باشد. روبروي اویک میز. دور تا دور میز چندین شمع اتاق را روشن کرده. مینا  متعجب  به دختر]

مینا: حالا واقعا کوچولو! شما دعا نویسی؟..

دعا نویس: ( با صدای پیر زن های سن بالا) بله دخترم!.. چهره ی منو نبین که کم سن وسال می زنه !.. من حداقل ده تا دختر مثل تو بزرگ کردم !.. فرستادم خونه ی بخت !. دخترهام بزرگ شدن !.. پیر شدن و الان هم رفتن سینه ی قبرستون!

مینا: ( دهان باز) نه؟!...

دعا نویس: بله!.. حالا انگشت دستتو بده بیاد تا فالت بگیرم !.. اینقدر هم با سؤال های بیهوده وقت من رو تلف نکن!..  زود باش دیگه!.. داره منو نگاه می کنه!..

[چندلحظه بعد.مینا انگشت دستش راکف دست دخترک قرار داده.دختر خیره به اثرانگشت]

دعانویس: دخترم شما سرشار از انرژی های مثبتی!... توی دنیا هر چی خواستی بهش رسیدی !.. بهترین شوهر را هم کردي!.. ولی شوهرت یک مشکل بسیار بزرگ داره!..

مینا: چه مشکلی؟!..

دعا نویس: متأسفانه شوهر شما-آقا اشکان رو می گم!.روابط نا مشروع داره!.همین الان هم وقتشو با یکی از اون زنها ی فاسق داره می گذرونه ( مینا دستش رامی کشد.)

مینا: ( با عصبانیت) برو بچه جون !.. این قدر هم حرف مفت پشت سر شوهر من نزن!.. جمع کن این کاسه کوزتو!..

دعا نویس: خیلی خوب!باشه!جدی نگیر!..  آخرش خوش است!..

           الف: روز- خارجی                                    ب: روز – داخلی

            پیاده رو- بازار                                          ماشین مینا

الف: [بازار- اشکان  از بنزش پیاده می شود. سهيلا جلوی اوظاهر می شود.]

سهيلا:(مضطرب)آقا شرمنده؟!..

اشکان: ( با تعجب) بفرمایید ؟!.چيزي شده؟...

سهيلا: بله آقا!شارژگوشیم تمام شده ! یک زنگ فوری بایدبزنم !.می شه باگوشی تون يه زنگ بزنم؟فقط چند لحظه!

اشکان: بله !.. خواهش می کنم- البته!(موبایلش را ميدهد) بفرمایید!هر چقدر دوست دارید صحبت کنید!

سهيلا: وای!.. چقدر شما آقا منش هستید!... دست شما درد نکنه!( با اشوه آن را می گیرد)

اشکان: اختیار داریدخانم!.

[ چند لحظه بعد.اشکان گوشه ای ایستاده. سهيلادر حال گرفتن شماره با گوشی]

ب:[مینا پشت فرمان.در حرکت.گوشی زنگ میخورد.متوجه شماره گوشی(عزیزم اشکان)]

 مینا: (به گوشی)عزیز دلمه!.قربونش برم!.حتما زنگ زده حالمو بپرسه(وصل می کند) سلام عزیزم!...

الف:سهيلا: اِ!.. سلام مینا جون !..از کجا منو شناختی!..

ب: مینا: ببخشید-شما؟.

الف:سهيلا:دختر-منم سهیلا- نشناختی؟...

ب: مینا: سهیلادیگه کیه؟!...

الف: سهیلا:مگه چند تا سهیلا داریم؟..سهیلا!؟دوستت!.. خواستم بگم فردا شب جشن تولدمه!همه جمعن!.. توهم بیا !منتظریم!

ب: مینا: باشه!..حتما!..ولی سهیلا!یه لحظه!؟تو الان داری با گوشی کی حرف می زنی؟..

الف: سهیلا:( رو به اشکان) من؟..راستشوبخوای باگوشی کیس جدیدم !.اگه بدونی!؟ چه چشمایی داره!.. چه طور مگه؟

ب: مینا: باشه!.. که این طور( با عصبانیت گوشی را قطع می کند)

روز- خارجی

کوچه اشکان( ادامه )

[ کوچه خلوت.اشکان با ماشین وارد می شود. نزدیک خانه مادری می ایستد. پیاده می شود.درعقب را باز می کند. مقداری میوه،سبزی و گوشت که داخل کیسه قرار دارد بیرون می آورد.می خواهد دررا ببندد. صدای دخترهمسايه (سودابه) به گوشش می رسد]

صدای سودابه: آقا اشکان!.. آقا اشکان!..

[اشکان برمی گردد.دوخانه آن طرف ترخانه مادری. دخترهمسایه زيبا را مشاهده می کند]

اشکان: سلام- سودابه خانوم!؟.. شمایید؟

سودابه: آقا اشکان - میشه یه لحظه بیايید ؟...

[ اشکان باکیسه ها در را می بندد. به طرف سودابه می رود. همان مرد همسایه از خانه  ميخواهد خارج شود.آن هارا می بیند. داخل بر می گردد. از لای در به آنها می نگرد. ]

سودابه: اشکان خان شرمنده!. پنجره آشپزخونه ی ما هیچ جورباز نمی شه- منم زورم بهش نمی رسه!..آخه بوي غذاهمه جا راگرفته!..اگه ميشه- زحمت بکشید بازش کنید!..

اشکان: حتما!.. ولی والده محترم مگه خونه نیستند؟!..

سودابه: نه- رفتن تا جایی و برگردند!.. می شه زحمت بکشید؟!..

[ازدیدمردهمسایه. اشکان با کیسه ها وارد خانه میشود. درخانه سودابه بسته میشود]

مردهمسایه: ( با خودش) مردک هرز-خوب مچتو گرفتم- یه آشی برات می پزم که!..صبر کن و ببین!..

[لحظاتی بعد.ماشین پلیس کنارخانه سودابه نگه می دارد.پلیس ها از ماشین پیاده میشوند]

روز.داخلي

                                    دادگاه –جلسه محاکمه اشکان

[اشکان با لباس زندانی کنار سر بازی بادستبند نشسته است.قاضی درحال بررسي پرونده]

قاضی :آقای اشکان وفادار؟!شما به جرم ورود غیر قانونی به حریم شخصی و اقدام به روابط نامشروع به  حبس محکوم هستید !..آیا اعتراضی دارید ؟

اشکان : بله آقای قاضی ! من رفته بودم تا پنجره دختر همسایه مونا باز کنم (سر باز زیر خنده می زند)

قاضی : (به سرباز) ساکت آقا!نظم دادگاه رابه هم نزنید (به اشکان) بازهم آفرین به این شهامت!

اشکان : ولی آقای قاضی- خودشون منو دعوت کردن برای باز کردن پنجره شون !

قاضی :(سرباز خود را کنترل میکند)ما شاهد داریم که شما سرخود وارد منزل همسایه شدید

اشکان :کیه آقای قاضی ؟! – کیه این شاهد که می گین ؟-

قاضی :(به در دادگاه) شهود لطفاً تشریف بیاورن داخل دادگاه!(مرد همسایه وارد می شود)

اشکان: )با خودش ) وای خداي بزرگ- نه !خودت این کابوسا از زندگیم بیرون کن !

[چند لحظه بعد . مرد همسایه در جلسه دادگاه حضور ندارد. ]

قاضی:(به اشکان ) ما غیر از حکم حبس شما !یک حکم دیگه هم داریم !

اشکان :(با تعجب )چه حکمی آقای قاضی ؟!

قاضی :حکم طلاق!-همسرتون غیابن درخواست طلاق مجدد دادن!-ما هم با توجه به این شرایط!..تسلیم درخواست ایشونيم.

[اشکان با ناراحتی سرش را زیر می اندازد .]......[سه ماه بعد ].....................

        الف:  روز – خارجی                                     ب: روز –داخلی

                بیرون  زندان                                          ماشین مینا

الف: [در زندان بازمی شود. اشکان با ریش خارج می شود. در زندان بسته می شود]

ب:[ماشین مینا تنها پشت فرمان.درحرکت.او با سرعت رانندگی می کند.صدای موزیک زیاد .مینا در حال خود. به سرعت نزدیک زندان می شود .]

الف :[اشکان افسرده. بی توجه به اطراف. یک مرتبه وارد خیابان می شود.]

ب:[مینا در حال خود. بی توجه به اطراف. با سرعت به طرف اشکان نزدیک می شود]

الف :[اشکان با ماشین مینا بر خورد شدید می کند. زیر ماشین می افتد .]

ب:[مینا با برخورد شدید یک مرتبه ترمز می زند .]

الف :[مینا با ترس سریعاً ازماشین بيرون میرود. اشکان را خونین زیر ماشین می بیند]

مینا :(شوکه)وای خدا جون ...نه !-

                                             روز – داخلی

                        بیمارستان. ورودی اتاق عمل + پذیرش (ادامه )

[مینا مظطرب پشت اتاق عمل ایستاده است. پرستار خانوم نزدیک مینا می شود.]

پرستار :(روبه مینا ) راننده ای که با این آقا تصادف کرده شمایید ؟

مینا:(با ناراحتی ) بله خانوم !تو رو خدا بگید وضعیتش چه طوره ؟

پرستار: لطفاً تشریف بیاورید !....

[چند لحظه بعد. راهرو بیمارستان. رفت وآمد. پذیرش.پرستارپشت کانتر. مینا روبروی او]

پرستار: چه تصادف جالبی!پس همسرسابقتون هستن!.ولی وضعیتش خیلی وخیمه!.مغزشون خونریزی داخلی کرده!.الان هم که تو کما هستن!..فقط دعا کنید به هوش بیان!(با خودش)خوش به حالش!.. کاشکی یه همچین تصادفی هم ما با این شوهرمون می کردیم!

مینا :(ناراحت ) نه خانوم !...نه خدا !....یعنی خانوم امیدی هست ؟

 [چند لحظه بعد. روبروی اتاق عمل. مینا ناراحت روی صندلی.او با خدا حرف می زند .]

مینا:خدایا!.. اشکانموبه خاطرخطاهایی که کردبخشیدم!.خدایا!؟..اگه دوباره اونوبرگردونی! نذرمی کنم بازم باهاش ازدواج کنم!..خدا جون!؟.. روما زمین ننداز!...خدای خوبم!؟..قَسَمِت می دم!

[مینا گریان سرش را پایین می اندازد ].

                         ...................[دو روز بعد ]..................

روز داخلی

راهرو بیمارستان +پشت اتاق icu

[گوشه ای ازراهرو دو ستون در کناریکدیگر قراردارند. زير یکی از ستون ها فرید دو زانو نشسته است. حمید با ناراحتی دائماً به این ستون وآن ستون تکیه می دهد.]

فرید : (به حمید ) بابا سرم گیج رفت !.... چرا اینقدر این ستون به اون ستون می کنین ؟

حمید:(به کارش ادامه میدهد)آخه باباجون!شنیدم که می گن!ازاین ستون به اون ستون فرجه

[پشت درlcu. مینا،آبان،معصومه،مریم (خواهراشکان) وحیدر درکنار يکدیگر با ناراحتی نشسته اند. پرستار با خوشحالی نزدیک می شود.]

پرستار: مژده بدید!..مژده بدید!.. معجزه شده !..به هوش اومدن!..

[ همه با خوشحالي به یکدیگرنگاه می کنند. زن ها یکدیگر را بغل می کنند و می بوسند. حیدر با تعجب به آنها نگاه می کند.اوبه طرف پرستار می رود. رو به پرستار می کند .]

حیدر: دخترم چی؟... چی گفتی؟..

پرستار: ( با تعجب) وآآ!.. حاجاقا خوبی؟..

حیدر:(باعصبانیت) چی؟ به من میگی خوکی؟.. خودت خوکی!خودت خوکی!بروسوراخای دماغتوتوآینه نگاه (روبه مریم) مریم!؟.. بابا بیا ببین چی به من می گه!..به بابات می گه خوک!.. دختره ی چشم سفید! ( پرستارهاج و واج)

مریم: (خوشحال. به پرستار) بله خانوم!؟.. چی شده؟..

پرستار: ( ناراحت) نمی دونم خانوم!.. به حاجاقا می گم خوبی به من فحش می ده!..

حیدر : ( عصبانی) دوباره گفتی خوکی( رو به مریم) دیدی بابا؟.. دیدی؟..

مریم:(روبه پرستار) ببخشید!.پدرم  گوشاش سنگینه!..اشتباهی بعضی چیزهارامی فهمه!.

روز- داخلی

بیمارستان-اتاق بستری اشکان – مراسم عقد

[ داخل اتاق.اشکان بادست وپاي گچ گرفته و سر باند پیچی شده روی تخت نشسته است. مینا بالباس عروس درکناراو نشسته است. روی سرآنها توری که به وسیله ی معصومه و مریم گرفته شده. آبان دو کله قند ميسايد. حیدر،کریم،حمید،سروان امین(شوهرمریم) و فرید با لباس های شیک در کنارآنها دیده می شوند.عاقد کنار آنها. سیتا گوشه ای متعجب]

عاقد: ( به مینا) برای مرتبه ی سوم می گم!.. آیا وکیلم؟..

مینا: با اجازه ی بزرگترها. بله!

[ زن ها کِل می کشند. سیتا با دست گوشهایش رامی گیرد. با تعجب به آنها می نگرد]

روز- داخلی

 بنز اشکان

[ اشکان صحیح وسالم پشت فرمان. حمید سمت شاگرد. در حرکت.]

اشکان: داداش امشب همه خونه ی کریم خان دعوتیم!..یکمی  شلوارم رنگ و روش رفته !.. نظرت چیه سر راه باشگاه یه تکه پا نگه داریم! تا برم یه شلوار بخرم؟..

حمید: داشی تو شلوار می خواهی بخری !.. اجازشو از ما می گیری؟.. باشه- حالا که این طوره پس به جای شیرینی! یه شلوارم واسه ما بخر!.. چه طوره؟..

اشکان: اِه!..داداش حمید!..مگه برای شلوار هم شیرینی می دن؟

حمید:آره داشی!..شمابا اون همه اون چنانی!..ما هم با این همه اين چنانی !..خوب چه اشکالی داره؟..مگه چیزی ازت کم میشه؟

اشکان: باشه!.. شما هم که دايم از آب گل آلود ماهی بگير-چشم!..

                                         روز- داخلی

                               فروشگاه شلوارمردانه + پرو( ادامه)

[فروشگاه خلوت.فروشنده جوانی شوخ.اودائمأ با سیگار کام میگیرد.اشکان وارد میشود]

اشکان: سلام آقا !.. خسته نباشید !.. ببخشید شلوار نخی دارید؟...

فروشنده: ( با خنده) نه خیر آقا. نخی نداریم !..فقط پاکتی است!..

اشکان: یعنی چه ؟ پاکتی دیگه چه طوره؟.

فروشنده : الان میارم خدمتتون.

[چند لحظه بعد. اشکان با شلوار نو از پرو خارج می شود. رو به حمید می کند]

اشکان: داداش!؟..چه طوره؟.. تو پام قشنگ وایساده؟!..

حمید: آره داشی خیلی با حال شدی!(رو به فروشنده) آقا ما هم یکی از همین شلوار پاکتی ها می خواییم!..

[ چند لحظه بعد. حمید داخل پرو.او شلواری همانند اشکان به پا دارد. رو به آیینه پرو ایستاده. شلوار قبلی روی چوب لباس .او رو به آینه.]

حمید: وای! آموچی رو ببین!.. چی بود و چی شد( رو به شلوار قبلی)  جنس ها!..

[ حمید دست در جیب شلوار قبلی می کند. پنج پلاستیک لوله شده بیرون می آورد. جیب شلوار جدید می گذارد.]

حمید: ( حین انجام ) آخ جانمی!..جنس خوب! شلوار خوب!.. وای چه حالی می ده!..

[ لحظاتي بعد. حمید و اشکان با شلوار مشابه از مغازه خارج می شوند.]

حمید: داشی ما الان با این شلوار ها مثل دو قلوها ی افسانه ای شدیم!.. نَه؟!..

اشکان: آره داداش !.. میدونستی من از این رنگ خوشم می یاد!..نمی شد یه رنگ دیگشو بر می داشتید؟...

حمید:حسودی می کنی؟!..نَه!

 

                                          روز- داخلی

ماشین اشکان( ادامه )

[اشکان پشت فرمان.در حرکت. حمید در حال صحبت با او.]

حمید: حالا داشی این که چیزی نیست !..از امروز می خوام بیام توی گود باشگاه و هم پات تمرین کنم!..می خوام یکمی این بدنو همچین عضله ای کنم!..

اشکان: حالا داداش دیدی کی حسوده !...من یا تو؟!..

حمید: هان؟چی؟.. چی گفتی؟.. مواظب خودت باش( رو به خیابان) مواظب باش- اون پیریه را نفله نکنی!

                                         روز- داخلی

باشگاه کنگ فو اشکان+ رخت کن( ادامه)

[رختکن باشگاه. حمید و اشکان کنار چوب لباسی از کمر به بالا نمایانند.آنها در حال تعویض شلوار.شلوارهایی که خریده بودند کناریکدیگرروی گيره قرارميدهند. باشگاه. حمید و اشکان به همراه شاگردهای کم سن و سال در حال  گرم کردن هستند.]

 

 

                                       بعدازظهر- خارجی

بیرون باشگاه کنگ فو( ادامه)

[بیرون باشگاه- اشکان و حمید از باشگاه خارج می شوند.]

حمید: ( با خودش) معلومه استعداد عضله سازی دارم -هیچ چی نشده کمرشلوارم تنگ شده.

[ پیاده رو.سه مشتری حمید(1-مشتری که نفس تنگی داشت2-مشتری که دائما خود را میخاراند و حرف میزد3-مشتری که دائما ناخن می جود) در کنار مأموروسربازی میرسند]

مشتری1: ( به مأمور) سرکار( به حمید با اشاره ) همینه!.. خودشه!..

مشتری 2: ( به مأمور) خودشه!..همین ما رو بدبخت کرد!(مأ مور مدام با نگاه به طرفین)

مشتری 3: ( به مأمور) سرکار بگریدش تا به حرف ما برسید!..همیشه جنس مرغوب با خودش داره! (مأمور چشمانش گرد می شود)

حمید: (  به مأمور) سرکار اشتباه شده!.. غلط به عرضتون رسوندند.

اشکان:(به مأمور)سرکاراینجا محل کسب وکاره!..دارید اشتباهی به داداش من تهمت میزنید

مأمور: ( به حمید) حالا معلوم میشه! ( رو به سرباز) بگردش!..

حمید: ( با خودش ) ای وای بدبخت شدم!.. دیدی چه طور شد؟!..

سرباز: بله قربان! (شروع به تفتیش حمیدمی کند)

حمید: (مضطرب.باخودش) الانه که پیداش کنه !.. زنم!.زنم پدرمو در میاره!..

سرباز:(چیزی پیدا نمی کند. به مأمور) چیزی همراهش نداره قربان.

حمید: (با خودش) آخ جون!.. دمت گرم!..این دفعه هم جستیم!..ولی یعنی چي شد این چیزا؟

مأمور: ( به سرباز) اون یکی رو هم بگرد!..

سرباز : بله قربان!.

اشکان: ( به مأمور) سرکار مطمئن باشید که من چیزی ندارم !.. تنها وقت خودتونو تلف می کنید!..

مأمور: معلوم میشه! ( به سرباز) حالا که این حرفا زد رحم نکن تا کاملا بگردش !..

سرباز: (چشمانش گرد می شود) بله قربان!..

[سرباز به طرف اشکان می رود. دست به جیب بغلش می گذارد.دست می کند.5 بسته مواد داخل پلاستیک را بیرون می آورد. جنس هارا به مأمورنشان می دهد. حمید با دیدن جنسها چشم هایش گرد میشود. سعی میکند تابلونکند. مامورپلاستیک ها را می گیرد]

مأمور: به به به !.. چه جالب( رو به اشکان) این ها چیه؟..گفتم چیه؟!..

اشکان: ( بااعتماد به نفس) چیه؟.. نمی دونم!.. فکر کنم پِرت شلوار باشه!(همه می خندند)

مأمور: یه پِرتی نشونت بدم که صد تا پِرت از بغلت پِرتی بزنه بیرون ( به سرباز) سرباز!.

سرباز: بله قربان!

مأمور: پِرت بند بزن (سرش را تکان می دهد) نمیذارن که!؟.. دست بند بزن!.عامل فروش همینه !.. اون یکی بی گناهه!...    

[ اشکان مات و مبهوت مأمور را نگاه می کند.]

روز- داخلی

اتاق دادگاه – جلسه ی محاکمه ی اشکان

[ قاضی پرونده را بررسي می کند.اشکان بادست بند در کنار سربازی نشسته است]

قاضی: آقای اشکان وفادار!.. شما به جرم حمل مواد مخدر به یک سال حبس محکومید!..آیا به این حکم اعتراض دارید؟

اشکان: چی بگم !.. مثل اینکه قسمت ما براینه-هرچند وقت یک بار-خواسته یا نا خواسته خدمت شما برسیم! چه اعتراضی؟

[قاضي ميخواهدحرف بزند. اشکان وسط حرف قاضی می پرد.]

اشکان: می دونم آقای قاضی !..می دونم چی می خواهید بگيد؟!..

قاضی: چی؟!.

اشکان: اینکه زنم دوبار غیابن تقاضای طلاق داده و شما هم با این وضعیت چاره ای جز تسلیم در برابر خواسته ی ایشون ندارید!.. من که می دونم!..

قاضی: دقیقاً... آفرین برتو!..    ......[ یک سال بعد].....

                                           روز – خارجی

    بیرون زندان

[اشکان باموهای دم اسبی وریش بلند تا زیرگردن که آن را دم اسبی بسته اززندان خارج می شود. اوافسرده. با احتیاط وارد خیابان می شود]

روز- داخلی

منزل حمید

[ حمید وسحرتنها نشسته اند.حمید گربه اسباب بازی دست گرفته و با سحر حرف می زند]

حمید: سحر؟!.. بابایی!؟.. اگه گفتی این چیه؟!..

سحر: این؟ گربه است!..

حمید: خیلی خوب !.. پس

 [ حمید صدای سگ  در می آورد و عروسک گربه را تکان می دهد]

سحر: اِه !.. بابا این گربه است!..

حمید: خیلی خوب پس !..(  صدای گاو در می آورد و عروسک را تکان می دهد.)

سحر: ( شاکی) نه بابایی توهم!.. این گربه است!..

حمید: خیلی خوب بابایی !..باشه !..پس(صدای برّه در می آورد وعروسک را تکان میدهد)

سحر: ( عصبانی. خود را زمین می کوبد) نه!. نه!. بابایی این گربه است!..

[همین لحظه.ازپشت یک تابه برسرحمید فرودمی آید. با فرود تابه حمید چشمانش لوچ میشود وصدای گربه در می آورد]

آبان: ( تابه در دست) حالا این چیه؟!.(سحرمي خندد)

حمید: ( ترس و لرز) به جون عزیزت گربه است!..

آبان: (عصبانی) صداشو در بیار ببینم(حمید صدای گربه در می آورد)آفرین- تو باید زور بالاسرت باشه تا کاری رو درست انجام بدی!..به قول آقاجونم!..خلایق هرچه لایق(صدای زنگ حیاط)زنگ مي زنند( به حمید) پاشو!.. پاشو ببین کیه؟..

روز – داخلی

حیاط خانه ی حمید و اشکان( ادامه)

[ پشت درحياط. یک پاکت از لای در داخل حیاط می افتد. حمید و اشکان( با همان مو و ریش ) نزدیک در می شوند. پاکت  را می بینند. حمید پاکت  رابر مي دارد.]

حمید : ( رو به اشکان) به نظرت مال کیه؟آقای تارزان؟!..

اشکان: داداش آدم با یه از حبس برگشته این طوری حرف نمی زنه!..

حمید:به قول آقاجون !.خلایق هر چه لایق !.حالا بذار ببینم  از کیه (پشت پاکت آرم اژدها. با تعجب) چی؟.. مبارزه ی خونین!!..نه!.. بذار بازش کنيم  توش چی نوشته (اشکان شوکه ميشود)

                                         روز- داخلی

                                 باشگاه کونگ فو اشکان

[ اشکان باهمان مو و ریش. در کنار حمید ، ممد عقرب و سینا که  همه لباس رزمی پوشیده اند ایستاده است. آن ها روبه روی شاگردهای کم سن اشکان که ده نفرند و در یک صف افقی منظمند ایستاده اند.]

اشکان: ( به شاگردها) بچه های گلم!!..

شاگردها: ( با هم) بله استاد!..

اشکان: آدم رباها مینا را دزدیدند !.ما رو به مبارزه تن به تن دعوت کردند!.امروز مامی ریم به محلی که اونها ما رادعوت به مبارزه کردند!..می خوام ببینم چیکار می کنید؟!.. آیا شما برای این مبارزه آمادگی های لازم را دارید؟...

شاگردها : ( با هم) بله استاد!..

اشکان: آفرین برشمابچه هاي  شجاع ودلیرمن!..امروز به هر نحوی شده-  مینا رو از دست آدم رباها نجات ميدیم!!..

همگی: هورا!.. هورا!.. هورا!..

روز-خارجی

جنگل ( ادامه)

[ قسمتي از جنگل. دست وپای مینا باطناب به صندلی بسته. جلو مینا. 5 نفر که سر خود جوراب کشیده اند. ده متری آنها. اشکان، ممدعقرب، سینا و حمید با لباس رزمی. پشت سر آنها. شاگردان اشکان با لباس رزمي ایستاده اند.]

اشکان: (به شاگردها) حمله!..حمله کنید!(بچه ها سمت دزدها پنج متر جلو میروند)

دزد1:(بلند)صبرکنید(شاگردها می ایستند)اگه بیاییدجلو- میذاريمتون لای برنج و میخوریمتون(شاگردها عقب نشینی می کنند)

اشکان: ( به شاگردها) نترسید!.. حمله کنید!.. دروغ میگن!..

[شاگردها دوباره حمله میکنند. لحظاتي بعد.هريک ازدزدها به دست دوتا ازشاگردهای اشکان با دندان به یقه پیرهن وکمر چسبيده اند. دزدها جیغ ودادمی کنند و زمین می افتند.اشکان،حمیدوممدعقرب سمت دزدهانزدیک میشوند.همين لحظه. چندین پلیس از لابه لای درختها نمایان میشوند. به سمت دزدها می دوند. لحظاتی بعد. دزدهادستبند زده کناريکدیگرايستاده اند. جورابها از روی سرآنها به کناررفته است. یکی از دزدها مرد همسایه است.دزدديگرآرایشگراست. یکی ازدزدهامشتری حمیداست که دائما ناخن های خودرامیخورد. یکی ازدزدهامشتری حمیداست که بانفس تنگی حرف میزند. دزدآخرمشتری حمید که دائما خودرامیخاراند. آنهادرکنارسروان امین(داماداشکان)قراردارند. مقابل سروان امین.میناواشکان با خوشحالی ایستاده اند.شاگردهای اشکان، حمید، سینا و ممد عقرب در گوشه دیگر ایستاده اند.]

سروان امین: ( به اشکان ومینا) این دزدها در اثر کشیدن شیشه دست به این عمل زدن!.. الان دیگه باید به حال عادي خودشون برگشته باشند!( رو به سربازها) ببریدشون!..زودتر به پاسگاه انتقالشون بدین!..

[ مأمورها دزدها را می برند.دزدها سرشان را زیر می اندازند. خارج می شوند.]

اشکان: ( به مینا) عزیزم خوبی؟!(ميناسري تکان ميدهد)اذیتت که نکردند؟!..

مینا: ( با خوشحالی) نه زیاد !!..خیلی خوشحالم که دوباره می بینمت!

سروان: (به آن ها) شما هم کینه های قدیمی را دور بریزيد-  برید خوش باشید!. دنیا ارزش نداره(باخوشحالی به یکدیگر نگاه می کنند)

روز- داخلی+خارجی

دفتر ثبت ازدواج

[دفتر ثبت ازدواج. پشت میز روحانی نشسته است. روبروي او. اشکان باريش و موهای کوتاه در کنار مینا ایستاده است.]

روحانی: ( به اشکان) بفرمایید آقا؟..امرتون؟...

اشکان: ببخشید حاجاقا!.. اومدیم با همدیگه ازدواج کنیم! (چند دقیقه بعد)

 روحانی:شما نمی تونیدباهم ازدواج کنید(رو به مینا) خانم شما سه طلاقه شدید- تاآخرعمرفکراین آقا روازسرتون بیرون کنید

اشکان: ( ناراحت) یعنی حاجاقا هیچ راهی نیست؟..

مینا: (ناراحت) حاجاقا تورو خدا یه کاریش بکنید!..ما نمی تونیم بدون همدیگه زندگی کنیم!.. تور خدا!..

روحانی: ( رو به اشکان ومینا) اون موقع که طلاق می دادیدو می گرفتید باید فکر اینجاشم می کردید!..

 [خارجی- اشکان و مینا از دفتر خارج می شوند]

اشکان: ( با ناراحتی) ولی من نمی تونم تورو فراموش کنم!.. نه!.. اصلا فکرش رو هم نمی تونم که بکنم!..

مینا: منم نمی تونم بدون تو زندگی کنم ( کمی فکر) ولي ديدي حاج آقا چي گفت؟-ميدونم چيکار کنم!!؟(ميرود)

اشکان: کجا؟!.. کجا داری می ری؟..وایسا!..دیونه نشو!. (  به دنبال مینا می رود).

 

 

(پایان)